Информация за курса - CCNA Exploration

Семестър 1: Основи на компютърните мрежи (Network Fundamentals)

Цел на курса: Курсът представя архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на Интернет и други компютърни мрежи. Чрез моделите OSI (Open System Interconnection) на ISO и TCP/IP се обясняват същността и ролята на протоколите и услугите в мрежата. Представени са принципите и структурата на IP адресирането, преносните среди и начинът на работа на Ethernet мрежите. Разглежда се моделът на Интернет и практически се изграждат малки мрежови топологии.
Предварителни изисквания: използване на английски език на ниво четене и разбиране.
Теми:
1. Живот в мрежов свят.
2. Комуникации в мрежите.
3. Приложно ниво - функции и протоколи.
4. Транспортно ниво на OSI модела.
5. Мрежово ниво и маршрутизация.
6. Адресиране в мрежите. Протокол IPv4.
7. Канално ниво.
8. Физическо ниво на OSI.
9. Ethernet мрежи.
10. Планиране и окабеляване на мрежа.
11. Конфигуриране и тестване на мрежата.


Семестър 2: Маршрутизиращи протоколи и концепции (Routing Protocols and Concepts)

Цел на курса: Курсът описва архитектурата, компонентите и начинът на работа на маршрутизаторите и обяснява принципите на маршрутизация и маршрутизиращите протоколи. Обучаемите анализират, конфигурират, сравняват и отстраняват проблеми в работата на основни маршрутизиращи протоколи, като RIPv1, RIPv2, EIGRP и OSPF.
Предварителни изисквания: успешно завършен курс "Основи на мрежите".
Теми:
1. Въведение в маршрутизацията и препращането на пакети.
2. Статична маршрутизация.
3. Въведение в динамичната маршрутизация.
4. Маршрутизиращи протоколи с вектор на разстоянието (Distance Vector).
5. Протокол RIPv1.
6. Безкласови маршрутизиращи протоколи. Технологии VLSM и CIDR.
7. Протокол RIPv2.
8. Маршрутна таблица: поглед отблизо.
9. Протокол EIGRP.
10. Маршрутизиращи протоколи със състояние на връзките (Link State).
11. Протокол OSPF.


Семестър 3: Комутация в локални мрежи и безжични комуникации (LAN Switching and Wireless)

Цел на курса: Курсът предлага задълбочени познания за начина на работа на комутаторите и използването им в малки и големи компютърни мрежи. Разглеждат се виртуалните локални мрежи (VLAN), маршрутизацията между тях, протоколът на минималното дърво (RSTP) и начините на работа на безжичните мрежи. Представят се начините на проектиране на учрежденски мрежи и комутация на ниво 3 (Layer 3 switching).
Предварителни изисквания: успешно завършен курс "Основи на мрежите".
Теми:
1. Проектиране на локални мрежи.
2. Основни концепции и конфигуриране на комутатори.
3. Виртуални локални мрежи (VLAN).
4. Гръбначен протокол за виртуални локални мрежи (VTP).
5. Протокол на минималното дърво (Spanning-Tree Protocol).
6. Маршрутизация между виртуални локални мрежи (Inter-VLAN Routing).
7. Основни концепции и конфигуриране на безжични мрежи.


Семестър 4: Достъп до глобални мрежи (Accessing the WAN)

Цел на курса: Курсът обяснява принципите на управление на трафика и списъците за управление на достъпа (Access Control Lists) и прави преглед на услугите и протоколите на глобалните мрежи. Изучават се технологиите и устройствата за достъп до глобална мрежа и използването и конфигурирането на протоколите PPP, PPPoE, технологиите DSL и Frame Relay. Представят се принципи за сигурност в мрежите, тунелиране, основи на виртуалните частни мрежи (VPN) и въведение в качеството на обслужване (QoS).
Предварителни изисквания: успешно завършен курс Маршрутизиращи протоколи и концепции (Routing Protocols and Concepts).
Теми:
1. Въведение в глобалните мрежи.
2. Протокол за двуточкови съединения PPP.
3. Технология Frame Relay.
4. Мрежова сигурност.
5. Списъци за управление на достъпа (ACL).
6. Услуги за отдалечен потребител.
7. Услуги за IP адресиране.
8. Диагностика на компютърни мрежи.